ترجمه مقاله

فکور

fakur

۱. دانا.
۲. (قید) در حال فکر.

اندیشمند، اندیشناک، اندیشهور، روشنفکر، متفکر

ترجمه مقاله