ترجمه مقاله

فکر

fekr

۱. فعالیت آگاهانۀ ذهن برای دریافتن چیزی؛ اندیشه.
۲. محصول فعالیت ذهنی.
۳. مشغولیت ذهنی.
۴. ذهن.
۵. برنامه؛ هدف.
۶. توجه؛ نگرانی.
⟨ فکر کردن: (مصدر لازم) اندیشه کردن؛ اندیشیدن.

۱. اندیشه، پندار، تامل، تعقل، تفکر، سگالش
۲. خاطره، خاطر، یاد
۳. نظریه
۴. انگار، تصور، خیال، فرض، گمان، وهم
۵. رای، عقیده، قصد، نیت
۶. کله، مغز
۷. صرافت

اندیشه

ترجمه مقاله