ترجمه مقاله

فوت

fo[w]t

۱. درگذشتن؛ مردن.
۲. نیست‌ شدن.
⟨ فوت ‌شدن: (مصدر لازم) = فوت

پف، درگذشت، رحلت، مردن، مرگ، ممات، موت، واقعه، وفات ≠ تولد

ترجمه مقاله