ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فهر

fehr

سنگی که با آن چیزی بسایند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ