ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فندقه

fandoqe

۱. (زیست‌شناسی) میوۀ خشک ناشکوفا که مغز آن چسبیده به پوست نیست.
۲. [قدیمی] هرچیز کروی شبیه فندق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ