ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فناپذیر

fanāpazir

فناپذیرنده؛ فانی؛ ناپایدار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ