ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فلکه

fa(e)lake

۱. شیرفلکه.
۲. قطعۀ زمین گرد یا زمین دایره‌مانند که دور آن خیابان کشیده باشند؛ میدان.
۳. هرچیز شبیه چرخ که دور خود بچرخد.

۱. دایره، گرد، مستدیر
۲. میدان
۳. چرخ، چرخه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما