ترجمه مقاله

فلخود

falxud

پنبه‌دانه‌ای که از پنبه جدا کرده باشند.

ترجمه مقاله