ترجمه مقاله

فعالیت

fa''āliy[y]at

۱. کاروکوشش بسیار؛ پرکاری.
۲. عمل به کار

۱. پرکاری، تلاش، جدیت، سختکوشی
۲. کار، کوشش، مشغله

کوشش، تکاپو، کار و جنبش، کنشگری، کنش ور

ترجمه مقاله