ترجمه مقاله

فصیح

fasih

۱. ویژگی کسی که خوب سخن بگوید و کلامش بدون ابهام باشد.
۲. (قید) همراه با شیدایی

بلیغ، زباندان، زبانآور، شیوا، غرا، گشادهزبان

ترجمه مقاله