ترجمه مقاله

فصلت

fosselat

چهل‌ویکمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۵۴ آیه؛ مصابیح؛ سجده.

ترجمه مقاله