ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فسفر

fosfor

عنصر غیر فلز شیمیایی زردرنگ، با بخارهای سمّی، و قابلیت اشتعال فراوان که در تهیۀ کبریت، کودهای شیمیایی، و آلیاژها کاربرد دارد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ