ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فسرانیدن

fesorānidan

منجمد کردن؛ فسرده ساختن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ