ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فستقی

fostoqi

به ‌رنگ مغز پسته (= سبز مایل به ‌زرد)؛ پسته‌ای.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ