ترجمه مقاله

فساد

fa(e)sād

۱. تباه شدن.
۲. تباهی.
۳. پوسیدگی.
۴. فتنه؛ آشوب.
۵. ظلم.
۶. [قدیمی] لهو‌ولعب.

۱. الواطی، بیعفتی، بیناموسی، تبهکاری، عیاشی، فجور، فسق، هرزگی
۲. بدی، تباهی، خدشه، خرابی، خلل، شرارت، عیب، نادرستی، ناشایست
۳. آشوب، اغتشاش، بینظمی، تفتین، خرابکاری، شر، شغب، شورش، فتنه، فتنهانگیزی، مفسدهجویی
۴. عفونت

پوسیدگی، تباه

ترجمه مقاله