ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فریفته

farifte

۱. فریب‌خورده؛ گول‌خورده.
۲. [مجاز] شیفته.

۱. دلباخته، شوریده، شیدا، شیفته، غاوی، مجذوب، مفتون، وامق
۲. فریبخورده، گولخورده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ