ترجمه مقاله

فریضه

farize

۱. هر‌یک از اعمال دینی که انجام آن‌ها بر فرد واجب شده؛ واجب.
۲. (اسم) [مجاز] نماز واجب.
۳. امر واجب.

۱. صلات، نماز
۲. تکلیف، وظیفه
۳. لازم، واجب

ترجمه مقاله