ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرونشاندن

forunešāndan

۱. تسکین دادن؛ آرام کردن.
۲. برطرف کردن تشنگی، گرسنگی، گرما، و مانند آن.
۳. خاموش کردن.
۴. پایین آوردن از مقام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ