ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فروشگاه

forušgāh

جای فروش؛ محل فروش اجناس.

دکان، سوپر، سوپرمارکت، مغازه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ