ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فروستردن

foruso(e)tordan

زدودن؛ پاک کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ