ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فروتنی

forutani

افتادگی؛ تواضع.

افتادگی، تواضع، خاکساری، خشوع، خضوع ≠ استکبار، برتنی، غرور

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما