ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمودن

farmudan

۱. معادلی احترام‌آمیز برای «گفتن» و «بیان کردن»: جناب‌عالی فرمودید فردا تشریف نمی‌آورید.
۲. (مصدر لازم، مصدر متعدی) برای دعوت کسی به انجام کاری گفته می‌شود: بفرمایید میوه میل کنید.
۳. (مصدر لازم، مصدر متعدی) کردن؛ نمودن؛ دادن (در ترکیب با فعل دیگر): امر فرمود، میل فرمود.
۴. (مصدر لازم، مصدر متعدی) دستور دادن؛ امر کردن.
۵. هنگامی گفته می‌شود که با احترام کسی را دعوت به کاری کنند: بفرمایید از دهان می‌افتد.
۶. واژۀ مؤدبانه برای انجام دادن کار یا رفتاری: ایشان ملاحظه فرمودند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ