ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرعون

fer'o[w]n

زورگو؛ ستمگر؛ متکبر. Δ دراصل لقب عمومی پادشاهان قدیم مصر بوده است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ