ترجمه مقاله

فرضیه

farziy[y]e

۱. حدس و گمان.
۲. نظریه‌ای دربارۀ یک موضوع علمی متکی بر شواهد و استدلال.

۱. تئوری، نظریه
۲. انگاره، حدس

انگاره

ترجمه مقاله