ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرسوده

farsude

۱. کهنه و پوسیده.
۲. [قدیمی] نابودشده.
۳. [مجاز] خسته و ناتوان.
۴. [مجاز] سال‌خورده.
۵. [قدیمی، مجاز] کاهش‌یافته.

۱. اسقاط، فکسنی
۲. پوسیده، رمیم
۳. خسته، کسل، وامانده
۴. ضعیف، فرتوت، ناتوان
۵. خلق، ژنده، کهنه، مستعمل، مندرس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ