ترجمه مقاله

فرسخ

farsax

واحد اندازه‌گیری مسافت، تقریباً برابر با ۶ کیلومتر.

ترجمه مقاله