ترجمه مقاله

فرخ روز

farroxruz

از الحان سی‌گانۀ باربد: ◻︎ چو بازش رای فرخ‌روز گشتی / زمانه فرخ و فیروز گشتی (نظامی۲: ۲۰۳).

ترجمه مقاله