ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فربه

farbeh

پرگوشت؛ چاق.
⟨ فربه‌ شدن: (مصدر لازم) چاق شدن.
⟨ فربه کردن: (مصدر متعدی) چاق کردن.

پرگوشت، پروار، تناور، تنومند، چاق، درشت، ستبر، سمین، گوشتالو، لحیم ≠ لاغر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ