ترجمه مقاله

فراک

fe(a)rāk

نوعی لباس رسمی مردانه که با کمر تنگ و دامن چاک‌دار که در تشریفات و مهمانی‌های رسمی می‌پوشند.

ترجمه مقاله