ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراچیدن

farāčidan

چیدن؛ برچیدن؛ جمع کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ