ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراموش

farāmuš

۱. آنچه از خاطر شخص محو شده؛ ازیادرفته.
۲. [قدیمی] دچار فراموشی.
⟨ فراموش شدن: (مصدر لازم) از یاد رفتن.
⟨ فراموش کردن: (مصدر متعدی) از یاد بردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ