ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فرار

farār

۱. دور شدن ناگهانی و با سرعت زیاد از موضع خطر.
۲. دور شدن از دسترس و نظارت کسی.
۳. [مجاز] تن ندادن و تسلیم نشدن در برابر کار یا وضعیتی: فرار از خدمت سربازی.
⟨ فرار دادن کسی: (مصدر متعدی) گریزاندن و دور کردن او از خطر.
⟨ فرار کردن: (مصدر لازم) = فرار

انهزام، رم، عقبنشینی، گریز، هرب، هزیمت

گریز

فرار

لغت‌نامه دهخدا

فرار. [ ف َ ] (ع مص ) گشودن دهان ستور را برای دانستن سن او از روی دندانهایش . (اقرب الموارد). دندان ستور نگریستن . (مصادر اللغة زوزنی ). || (اِ) بچه ٔ شتر و بز و گاو وحشی . (اقرب الموارد) (فهرست مخزن الادویه ). بره ٔ میش و بزغاله و گاو وحشی . (منتهی الارب ). || ج ِ فریر. (اقر

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما