ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فته

fate

سند؛ نوشته.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ