ترجمه مقاله

فتات

fotāt

خرده و شکستۀ چیزی؛ ریزۀ هرچیز.

ترجمه مقاله