ترجمه مقاله

فانوس

fānus

نوعی چراغ محفظه‌دار و معمولاً نفت‌سوز و قابل حمل.
⟨ فانوس خیال: ‹فانوس خیالی› [قدیمی] نوعی چراغ که در جلو آن اشیایی نگه می‌داشتند تا تصویر آن‌ها بر روی پرده بیفتد؛ فانوس خیال‌انگیز؛ فانوس ‌گردان: ◻︎ این چرخ فلک که ما در او حیرانیم / فانوس خیال از او مثالی دانیم ـ خورشید چراغ‌دان و عالَم فانوس / ما چون صُوَریم کاندر او حیرانیم (خیام: ۹۵).
⟨ فانوس دریایی: چراغی که در بندرگاه بر سر برج برای راهنمایی کشتی‌ها نصب می‌کنند؛ فار؛ چراغ دریایی.

۱. چراغ
۲. مصباح، برجدریایی

ترجمه مقاله