ترجمه مقاله

فاق

fāq

۱. شکاف: فاق قلم.
۲. در خیاطی، فاصلۀ خشتک شلوار تا کمر.
۳. [قدیمی] وسط چلۀ کمان؛ سوفار.

۱. ترک، چاک، شکاف
۲. دشت، هامون

ترجمه مقاله