ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاشیست

fāšist

پیرو و طرفدار فاشیسم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ