ترجمه مقاله

فئودال

fe'odāl

۱. زمین‌دار بزرگ، به‌ویژه در اروپای قرون وسطی که از دسترنج کشاورزان و رعایا بهره‌برداری می‌کرد.
۲. خان؛ ارباب.

بزرگمالک، زمیندار، مالک، ملاک

ترجمه مقاله