ترجمه مقاله

غیل

qil

درختان انبوه و درهم‌پیچیده؛ بیشه؛ جنگل.

ترجمه مقاله