ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیرت

qeyrat

۱. حمیت؛ ناموس‌پرستی.
۲. [قدیمی] رشک.
⟨ غیرت آوردن: (مصدر لازم) [قدیمی] حسادت کردن.
⟨ غیرت بردن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. = ⟨ غیرت آوردن
۲. ناموس‌پرستی کردن.
⟨ غیرت داشتن: (مصدر لازم) تعصب و حمیت داشتن؛ حفظ ناموس کردن.

۱. تعصب، حمیت
۲. حسد، رشک
۳. رگ، صفت، مردانگی، مروت، ناموسپرستی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ