ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیر

qeyr

۱. [جمع: اغیار] دیگر.
۲. کس دیگر؛ بیگانه.
۳. ادات سلب؛ نا (در ترکیب با کلمۀ دیگر): غیرارادی، غیرجایز، غیرخالص، غیررسمی، غیرطبیعی، غیرعادی، غیرعمد، غیرلازم، غیرمٲ کول، غیرمتعظ، غیرمسئول، غیرملفوظ، غیرممکن.
⟨ غیرِ: (حرف اضافه) جز؛ به‌جز.

۱. جز، سوا، مگر
۲. دیگر، سایر
۳. اجنبی، بیگانه
۴. غریبه، ناآشنا
۵. دگرگون، دیگرگون، متفاوت، مختلف، نامشابه ≠ آشنا، خودی

جز، نا، دیگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ