ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیبت

qeybat

۱. [مقابلِ حضور] غایب شدن؛ ناپیدا شدن؛ پنهان شدن از نظر؛ نهان بودن.
۲. در شیعۀ اثناعشری، نهان بودن امام دوازدهم از انظار.
⟨ غیبت صغرا: در شیعۀ اثناعشری، غیبت امام دوازدهم از چهار سال بعد از تولد یعنی از سال ۲۶۰ (هـجری قمری) تا مدت ۶۹ سال (سال ۳۲۹ هـجری قمری) که سال فوت چهارمین نایب آن حضرت بوده.
⟨ غیبت کبرا: در شیعۀ اثناعشری، غیبت امام دوازدهم پس از غیبت صغرا که تا هنگام ظهور ادامه خواهد داشت.

۱. دوری، فقدان
۲. اختفا
۳. افترا، بدگویی، زشتیاد، مذمت ≠ حضور

دش یاد، ناپیدایی، بدگوی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ