ترجمه مقاله

غیاث

qiyās

۱. فریادرسی.
۲. (اسم، صفت) فریادرس.
۳. (اسم، صفت) از نام‌های خدای‌تعالی.

ترجمه مقاله