ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیابی

qiyābi

۱. بدون حضور فرد موردنظر: حکم غیابی.
۲. (قید) در غیبت فرد مورد نظر: غیابی طلاق گرفت.

درغیاب، غیاباً ≠ حضوری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ