ترجمه مقاله

غیاب

qiyāb

غایب شدن؛ ناپدید شدن؛ دور شدن از نظر.

نبود

ترجمه مقاله