ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غوطه

qute

فرو رفتن در آب.

۱. غرق، غرقه
۲. فرورفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ