ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غوط

qut

۱. درآمدن در چیزی؛ داخل شدن.
۲. فرو‌شدن.
۳. فرو‌رفتن در آب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ