ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غوزه

quze

۱. غلاف پنبه که هنوز پنبۀ آن ‌را درنیاورده باشند.
۲. غلاف و پوست دانه یا تخمدان بعضی گیاهان مانند خشخاش و شقایق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ