ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غناگر

qenāgar

۱. خواننده؛ آوازخوان.
۲. نوازنده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ