ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غمین

qamin

غمگین؛ غمناک؛ اندوهگین: ◻︎ با اهل هنر جهان به ‌کین است / مرد هنری از آن غمین است‌ (ابوالفرج رونی: ۱۷۰).

اندوهگین، اندوهناک، حزین، غمزده، غمگین، غمناک، محزون، مغموم، مهموم، نژند ≠ شاد، مسرور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ